Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Alle InterPactianen zetten zich in om de samenleving als geheel zelfbewuster en zelfstandiger achter te laten dan ze hem hebben aangetroffen. We houden ons bezig met onderwerpen als Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Dak en thuisloosheid (soms specifiek gericht op jongeren) en Personen met Verward Gedrag (GGZ, psychiatrie) etc.

Deze onderwerpen hebben een gemeenschappelijke deler, namelijk dat doelen beter en sneller behaald worden op het moment dat de hele keten samenwerkt. We kijken en werken integraal met oog voor de maatschappelijke structuren zoals het (gezins-)systeem, de wijk, de (maatschappelijke) organisatie en het dorp, de stad of de regio. Oude structuren en samenwerkingsvormen werken daarvoor vaak niet voldoende.

Integraal betekent voor ons: vertrekken vanuit alle facetten van het leven van mensen.

Onze visie is om niet meer te verzorgen, maar te sturen en begeleiden vanuit een positief mensbeeld. Om de mensen daarbij zelf te laten ontdekken en realiseren wat er mogelijk is in alle omstandigheden. Daarbij houden we rekening met de context, we betrekken de omgeving, bevorderen de samenhang in de maatschappij en hebben oog voor anderen.

Voorbeeld: Brede aanpak dak- en thuisloosheid regio Achterhoek

Door het hele land is een stijging van dak- en thuisloosheid te zien. Vanuit het ministerie van VWS wordt daarom gestimuleerd dat alle centrumgemeenten, in de Achterhoek is dat de gemeente Doetinchem, een plan maken om dit probleem aan te pakken. Hieruit is het projectplan ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid in de regio Achterhoek’ geboren. Onze adviseurs hebben meegeschreven aan het plan en zijn vervolgens gevraagd om dit veranderproces te begeleiden.

Momenteel is de dak- en thuislozenopvang centraal geregeld in de regio Achterhoek, maar via doordecentralisatie krijgen de kleinere gemeenten in de regio hier een grotere rol in. De ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid’ voorziet hierin door de centrale opvang op te bouwen en dak- en thuislozen op termijn een huis aan te kunnen bieden in hun eigen regio. Een transitie als deze vereist een scherpe blik en strak geformuleerd beleid. Hierin zijn adviseurs van InterPactum sterk. Alle ketenpartners worden betrokken bij het plan én de uitvoering; gemeenten, zorginstellingen en corporaties. Dat is wat we bedoelen met integraal werken.