WAT DOEN WE?

OPLOSSINGEN BINNEN

HET SOCIAAL DOMEIN

InterPactum adviseert vanuit de (semi-)overheid op het snijvlak tussen overheid en de markt. Opdrachten die we uitvoeren bestaan daarom altijd uit drie actoren: de overheidsinstelling, een doelgroep met een behoefte en een marktpartij die door de gemeente betaald wordt om dienstverlening te leveren. Binnen deze context werken we aan het optimaliseren van de (subsidie/inkoop)relaties en dragen we bij aan het vergroten van het maatschappelijke rendement.

01. Diversiteit aan projecten

Bij de transitie van Wmo, Jeugdzorg en Participatie vanuit de Rijksoverheid richting de gemeenten zijn we vanaf het eerste uur betrokken vanuit een grote diversiteit aan projecten, opdrachten en eigen initiatieven.
Nu dragen we bij aan een gedegen transformatie van de genoemde drie decentralisaties. Binnen de Participatiewet, die toch een andere ontwikkeling doormaakt, leveren we op vele vlakken zoals Inburgering, Reintegratie en Armoedebestrijding een bijdrage aan de uitvoering van de wet.

02. Advies en ondersteuning

Binnen het Sociaal Domein bieden we advies en ondersteuning op het gebied van interim-management, contractmanagement en -beheer, procesbegeleiding, beleidsontwikkeling en -realisatie en inkoop. Onze expertises liggen op functies variërend van programmamanager, afdelingshoofd, teamleider, procesregisseur, contractmanager, secretaris tot inkoopspecialist.

03. Onze aanpak is onze specialiteit

Onze aanpak Social Return, inmiddels 3.0, is een van onze specialisaties. Door jarenlange ervaring, kennis en expertise te bundelen weten we de publieke en private sector te verbinden, beleid te realiseren en op ondernemende wijze de toegevoegde waarde voor de opdrachtgever te vergroten. 

Don’t Settle For Less

De afgelopen jaren waren we succesvol op onder andere de volgende dossiers

Aanpak Statushouders
Aanpak Verwarde personen
Armoedebestrijding
Inburgering
Jeugdwerkloosheid
Jeugdzorg
Participatie
Omgevingswet (participatie)
Reintegratie
Social Return
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Programma-management

Het werken met programma’s past goed bij huidige ontwikkelingen in onze maatschappij en in organisaties. In deze tijd van snelle veranderingen schieten bestaande structuren en systemen vaker te kort om uw doelen te kunnen realiseren. Nieuwe flexibele samenwerkingsverbanden zijn nodig, met andere organisaties en ook met burgers. Door samen te werken in programma’s kunt u slagvaardiger en gefocust aan de slag om strategische doelen te bereiken.

De programmamanagers van InterPactum ondersteunen u bij programma’s die uw organisatiegrenzen overschrijden. Wij geven het programma vorm, richten de programma-organisatie in, inspireren, motiveren en adviseren bij de lijnorganisatie en bewaken de voortgang en samenhang. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen van een visie die breed gedragen wordt en het verkrijgen van inzicht in de belangen van verschillende stakeholders. Wij adviseren over de nieuwe onzekerheden en verschillende belangen waar u mee te maken krijgt en laten persoonlijk leiderschap zien.

Procesbegeleiding

Bij procesbegeleiding kunnen verschillende vormen en routes van belang zijn. Een helder uitgangspunt, te kiezen route of eindpunt is daarentegen essentieel. Wij ondersteunen u bij het formuleren van een heldere visie en helpen u de route te bepalen om bij die ene stip aan de horizon te komen. Is er al een duidelijk traject of doel, dan kunnen wij als de beste elk afzonderlijke processtap definiëren en de betrokken actoren begeleiden.

Contractmanagement

Na een afgeronde aanbesteding beginnen alle partijen voortvarend en met goede wil aan het uitvoeren van de opdracht. Veel aandacht gaat naar de opstartfase, bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg wordt meestal ook een verandertraject gestart, maar ook de verdere uitvoering van de opdracht mag u niet vergeten. Het risico bestaat dat de afspraken op papier en de uitvoering in de praktijk langzamerhand van elkaar afdrijven. Wanneer dit gebeurt zonder grip op de resultaten en uitgaven te hebben, was het waarschijnlijk beter geweest als u vier stappen eerder al contractmanagement had ingericht.

InterPactum ondersteunt door middel van de inzet van een contractmanager tot het organiseren van een complete afdeling contractmanagement. U krijgt uiteindelijk betere kwaliteit (ingekochte) dienstverlening en geeft hier minder geld aan uit. Daarnaast adviseren onze contractmanagers, op basis van de diverse signalen, proactief met betrekking tot transformatie en innovatie.

Interim-management

Soms loopt de samenwerking binnen een regio, op een afdeling of tussen afdelingen niet goed. Het komt geregeld voor dat afdelingen afgesproken resultaten niet halen of nakomen. Het kan zijn dat er tijdelijke uitval is of een reorganisatie voor de boeg ligt. Dit heeft lang niet altijd vervelende gevolgen en vaak is er in overleg heel veel ruimte. Een goede begeleiding is dan wel vereist. InterPactum helpt een organisatie of afdeling via de inzet van een interim-manager het dagelijkse werk weer op te pakken of juist het veranderproces aan te gaan. Hierbij gebruiken wij de kracht en kennis van de eigen organisatie en verbinden waar nodig.

Beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie

Beleid en uitvoering behoren communicerende vaten te zijn. Toch lijken deze disciplines elkaar niet altijd te versterken, maar eerder te beperken. Staat uw beleid als een huis maar blijven de resultaten achter of zijn deze niet inzichtelijk? Wij zorgen met een hands on mentaliteit dat op basis van het bestaande beleid meer, betere en snellere resultaten worden geboekt. Binnen onze organisatie noemen we dit Beleidsoptimalisatie.

Inkoopadvies

In de optiek van InterPactum is een aantal randvoorwaarden essentieel voor een gedegen inkoop:
• Goede verbinding van u als aanbestedende en inkopende dienst met externe stakeholders
• Aansluiting bij politiek en wet- en regelgeving
• Uitvoerbare processen
• Concrete en meetbare resultaten
• Volledige professionalisering inkoopapparaat

Als één van de bovenstaande aspecten niet optimaal functioneert, kan dit de effectiviteit van de hele inkoopfunctie ernstig schaden. InterPactum heeft de kennis en expertise om u hierbij direct te ondersteunen en weet de zakelijke kant van inkoop gemakkelijk te verbinden aan de doelen binnen het sociale domein.

Social Return

InterPactum geniet landelijke bekendheid op het gebied van implementatie, uitvoering en borging van Social Return bij inkoop en aanbestedingen. Als enige organisatie in Nederland voert InterPactum het Social Return 2.0 logo en hebben we nu samen met De Normaalste Zaak het Programma Social Return 3.0 ontwikkeld. In de kern staat deze doorontwikkeling van Social Return gericht op het tot stand brengen van duurzame verbindingen met het bedrijfsleven.

Onze opdrachten

Hoe vertellen we beter wat we doen dan aan de hand van een aantal voorbeelden?

Onze producten

LEES MEER OVER ONZE PRODUCTEN?

Neem contact met ons op

adres:
Bouriciusstraat 14
6814 CW Arnhem

T +316 53 29 83 21
M info@interpactum.nl