OPDRACHTEN

OP VELE MARKTEN

THUIS

Met onze werkwijze en visie hebben we voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers toegevoegde waarde geleverd. Tot onze opdrachtgevers behoren inmiddels: • Ministeries, • Provincies, • Gemeentelijke arbeids- en zorgregio’s, • Gemeenten, • Waterschappen, • Brancheorganisaties, • Aanbestedende diensten

Onder een gecontroleerde groei van InterPactum borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening en blijven we, naar uiterste tevredenheid van onze opdrachtgevers, een onmisbare bijdrage leveren aan het boeken van hun resultaten.

casus 1

Regie inkoop en contractmanagement

Regio Rivierenland stond voor de opdracht om de inkoop voor Wmo en Jeugdwet voor 2019 in lijn met de inkoopvisie van de regio te organiseren. InterPactum is gevraagd om het gehele inkoopproces van begin tot eind vorm te geven. Van het ophalen van informatie voor en het opstellen van de inkoopdocumenten tot aan de publicatie en gunning van contracten. Met als doel dat de afzonderlijke gemeenten van de regio haar burgers optimaal kunnen blijven ondersteunen.

De in te kopen producten en dienstverlening voor Wmo en Jeugdwet vormen een brede waaier van zaken met verschillende soorten contractuele afspraken en doelstellingen. De aard van de maatschappelijke opdracht vraagt dat de gemeenten waar nodig afspraken over specifieke onderwerpen met (individuele) aanbieders maken. Met het oog op het maatschappelijke belang van de opdracht en de strakke deadline, helpt InterPactum de opdrachtgever een helder en efficient aanbestedingsproces in te richten.

Details

grip op sturing

uitdaging

Als eerste hebben we een aantal werkgroepen georganiseerd met aanbieders, medewerkers van gemeenten, Wmo-raden en scholen om input te verkrijgen over hoe de burger het beste ondersteuning kan krijgen. Deze werkgroepen richtten zich onder andere op productontwikkeling en -beschrijving, de kwaliteitseisen en de inrichting van de regionale en gemeentelijke keten.

De input van de werkgroepen staat centraal binnen de inkoop. Niet alleen is de input verwerkt in de inkoopdocumenten en het programma van eisen, maar we zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld de productbeschrijvingen aansluiten bij de gebiedsteams van de gemeenten. In samenwerking met de contractmanagers formuleren we het programma van eisen zo dat zij de contractuele afspraken kunnen controleren en monitoren

oplossingen

We vinden dat intensief contact met stakeholders belangrijk is gedurende het gehele inkooptraject en de uitvoering ervan. Zo zijn er naar aanleiding van de definitieve inkoopdocumenten een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij aanbieders vragen kunnen stellen en informatie kunnen halen over de inkoop. Voor gemeenten is zowel voor de gebiedsteams als voor de back offices een structurele overlegreeks ingepland om de implementatie van de nieuwe productenstructuur zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Binnen de regio kiezen we ervoor om de publicatie van de aanbesteding en de inschrijvingen hierop via een online webapplicatie te laten verlopen. In de toekomst zal dit leiden tot een betere en makkelijkere beoordeling van inschrijvingen.

casus 2

Armoedebestrijding in Amsterdam

Ondanks het economische herstel moet een groot deel van de Amsterdammers helaas nog rondkomen van een minimum inkomen. De stress die armoede en/of schuldenproblematiek met zich meebrengt, belemmert deze Amsterdammers om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. De gemeente helpt deze groep via integraal en proactief beleid door bijvoorbeeld het versterken van basisvoorzieningen, bieden van schuldhulpverlening en de inzet van de Kredietbank Amsterdam.

InterPactum is gevraagd procesregie te voeren waardoor de kwaliteit van de schuldhulpverlening richting de burgers verhoogd wordt en gemeentelijke middelen efficiënter ingezet worden.

Details

regie op het proces

uitdaging

De uitdaging van deze opdracht zit in de gebiedsgerichte aanpak binnen de 7 stadsdelen van Amsterdam. Dit resulteert in verschillende aanbieders met elk een specifieke dienstverlening. Maatwerk is goed, maar een inwoner van Amsterdam mag verwachten dat de schuldhulpverlening overal in de stad van hetzelfde hoge niveau is. Daarbij komt dat er verschillende opvattingen zijn over kwaliteit in de schuldhulpverlening en er momenteel veel nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan over de effectiviteit van huidige methodieken.

oplossingen

Gezamenlijk met de uitvoerende partijen bepalen we wat we onder kwaliteit van schuldhulpverlening verstaan. Het begrip kwaliteit hebben we vervolgens SMART gedefinieerd. Periodiek zijn we als gemeente vervolgens met de instellingen zogenoemde prestatiedialogen gaan voeren met gedeeld doel de kwaliteit van dienstverlening aan de burger te vergroten. Dit betekende dat voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer er zaken aangepast moesten worden. Dit intensieve proces zorgde niet alleen voor het ontstaan van een partnerschap tussen gemeente en instellingen, maar resulteerde ook concreet in voorkomen van wachttijden, minder doorverwijzingen, minder woningontruimingen, minder afsluitingen van gas/water/licht, snellere schuldsanering en minder terugval. En door meer preventie is minder zware dienstverlening nodig en zien we minder terugval.

Deze resultaten werden bereikt terwijl met minder budget meer unieke burgers geholpen werden. Ondanks de goede resultaten is elke burger in armoede er een teveel en blijft deze aanpak onverminderd van kracht om het proces nog verder te fine-tunen en we armoede tot een minimum kunnen beperken.

casus 3

Interim-management

InterPactum heeft in de regio Centraal Gelderland de vraag gekregen om tijdelijke ondersteuning te bieden in de vorm van een (regionaal) manager inkoop. Hierbij stond centraal:

  • het per direct aansturen van een te ontwikkelen afdeling
  • de professionalisering van een organisatie in ontwikkeling
  • het organiseren van een duurzame ketensamenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders
  • het ontwikkelen van een gezamenlijke visie voor de nieuwe manager 

 

Details

resultaat- én mensgericht

uitdaging

Een van de uitdagingen was het weer scherp krijgen van bestaande afspraken en de werkvloer weer bereid krijgen (sommige) afspraken na te leven. Daarnaast sloot de inrichting van de processen niet meer aan bij de nieuwe situatie die in het sociale domein was ontstaan. De inrichting van nieuwe processen en daarbij behorende taakverdeling vormden een belangrijke doelstelling van de interim-manager.

oplossingen

Kenmerkend van onze aanpak is de snelheid waarop wij enerzijds alle stakeholders in kaart brachten en anderzijds met diezelfde stakeholders de afgesproken doelstellingen en resultaten nog scherper formuleerden nadat we deze geëvalueerd hadden. Aangezien voor sommige onderwerpen het draagvlak minder groot was, hebben we gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld dat een helder toekomstbeeld en leidraad bood om weer productief samen te werken.

casus 4

Social Return

Binnen een regio in het oosten van het land was in de contracten met zorgaanbieders (Jeugd, Wmo, Huishoudelijke hulp etc.) een Social Return-verplichting opgenomen, in de praktijk gebeurde hier echter weinig mee. InterPactum kreeg de opdracht overzicht te krijgen van de potentiele Social Return-verplichting regio-breed en draagvlak te creëren onder de gemeenten en zorgaanbieders om deze verplichting op een goede manier in te gaan vullen.

Details

inspiratie, voorlichting,
plan van aanpak

uitdaging

Als eerste stap heeft InterPactum met een inspiratiesessie met de gemeenten en zorgaanbieders georganiseerd. De doelen van deze sessie waren draagvlak creëren en het gezamenlijk opstellen van de hoofdlijnen van een handleiding voor de invulling van de Social Return-verplichting bij de zorgcontracten. Op deze sessie zijn veel positieve geluiden gekomen vanuit de gemeenten en aanbieders. InterPactum heeft deze handleiding geschreven en uitgerekend wat de potentiële Social Return-verplichting binnen de regio was, een kleine 6 miljoen Euro bij zo’n 50 aanbieders.

oplossingen

De tweede stap is het delen van deze handleiding. InterPactum organiseert met de regio een voorlichting waarbij we de handleiding delen, zodat alle partijen weten wat ze kunnen verwachten van de Social Return-verplichting en welke invullingsmogelijkheden er zijn. Het grootste doel is echter om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders Social Return niet als last zien, maar als meerwaarde voor hun organisatie.

Stap drie wordt het goedkeuren van de plannen van aanpak van de aanbieders over hoe ze hun Social Return-verplichting willen gaan invullen. De doelstelling van de regio is om eind 2019 de Social Return-verplichting ingevuld te hebben.

casus 5

Omgevingswet

Inspelend op de naderende Omgevingswet heeft InterPactum sinds 2017 de Kenniskring Omgevingswet. InterPactum heeft al meerdere keren inspiratiesessies georganiseerd, met als onderwerpen ‘veranderingen in het Ruimtelijke Domein’ en ‘(burger)participatie én de relatie tussen sociaal en ruimtelijk domein’. Deze voorgaande sessies over de Omgevingswet hebben een goede basis gelegd om in de toekomst verder te gaan met dit thema in de vorm van een Denktank Omgevingswet.

Details

een ruimtelijke omgeving is een maatschappelijke omgeving

nieuwe kansen

De veranderingen die de Omgevingswet behelst, zullen nieuwe kansen creëren voor gemeenten. Met de komst van de Omgevingswet ontstaat de mogelijkheid om een verbinding te leggen tussen het Sociaal Domein en ruimtelijke ontwikkeling. Dit biedt mogelijkheden om de pijlers ‘gezondheid’ en ‘participatie’ bij stedelijke (ruimtelijke) projecten breder aan te vliegen, met als doel bij nieuwe projecten de inwoner weer centraal te stellen!

lokale participatie

De wet voorziet in meer ruimte voor initiatieven op lokaal niveau. Participatie van inwoners en maatschappelijke organisaties helpt om sociaal-maatschappelijke inzichten en vraagstukken in te brengen bij ruimtelijke plannen of opgaven. Met name het participatievraagstuk biedt diverse kansen voor gemeenten. Per project dat binnen de Omgevingswet op de ontwerptafel komt, is het namelijk verplicht om aan te geven hoe het participatietraject is vormgegeven. De invulling hiervan betreft daarentegen maatwerk. InterPactum helpt gemeenten deze kans met beide handen aan te pakken, zodat een brede groep actoren en uiteindelijk de burgers weer het vertrouwen krijgen dat ze gehoord worden door de politiek en hun stem onderdeel wordt van besluitvorming over de ontwikkeling van de stad waarin zij wonen.

casus 6

Maatschappelijke opvang

Voor de gemeente Arnhem was de opgave om nieuwe accenten te leggen in de bestaande Maatschappelijke Opvang. We gingen de uitdaging aan om een open proces en dialoog te creëren met de betrokken partners: gemeente, de toegang, aanbieders en maatschappelijke initiatieven voor dak- en thuislozen. Het doel was een beter perspectief te bieden aan inwoners die een beroep (dreigen te) moeten doen op de opvang. 

Details

nieuwe accenten in bestaand beleid

Doelstellingen

Vanuit het beleidsperspectief betekende dit dat de betrokken partners gezamenlijk trachten te voorkomen dat mensen dakloos raken (instroom beperken), hen sneller begeleiden van de opvang naar een passende structurele huisvesting. En tegelijkertijd de partners in de keten te betrekken die informele laagdrempelige opvang bieden. De betrokken partners slaan een brug tussen de kansen die de transformatie van zorg biedt en opvang van dak- en thuislozen;
Ontwikkeling van een samenhangende en domeinoverstijgende ketenaanpak voor mensen met verward gedrag.

oplossingen

Om te kunnen doen wat nodig is voor inwoners die problemen hebben, en soms ook problemen geven, werken we aan kaders voor een sluitende aanpak. Een netwerk van partners in het sociaal domein, het zorg domein (ZVW/WLZ) en het veiligheid domein die goed met elkaar samenwerken. Een keten waarin inwoners snel en gericht toegeleid worden naar passende zorg en ondersteuning, al dan niet in het vrijwillige kader. Een heldere regievoering op een aanpak waarin de cliënt en zijn omgeving centraal staat.

casus 7

Onderzoek Jeugdhulp

Bij een gemeente in het midden van het land is eind 2017 de situatie ontstaan waarbij een zorgaanbieder haar budget had overschreden. De zorgaanbieder had cliënten voor meer euro’s jeugdzorg geleverd dan contractueel vooraf afgesproken was via een zogenaamd budgetplafond. De overschrijding betrof ruim 160%. Hoe kon dit gebeuren en welke zorg is daadwerkelijk geleverd? Op beide vragen was niet een direct antwoord te geven. InterPactum is gevraagd deze budgetoverschrijding te verklaren en te onderzoeken of deze overschrijding wel doelmatig en rechtmatig was.

Details

data-analyse verheldert

uitdaging

De budgetoverschrijding kwam pas achteraf in zicht, de zorg was al geleverd. De gemeente vroeg zich af in hoeverre zij deze extra kosten moesten betalen en de zorgaanbieder was bang dat ze haar geleverde diensten niet vergoed zou krijgen. De spanning die dit met zich meebracht zette de bereidheid tot het vinden van een oplossing onder druk. Breng de partijen weer aan tafel en herstel het vertrouwen, was de uitdaging en eerste stap van InterPactum.

oplossingen

InterPactum herstelde het vertrouwen door middel van een kwaliteitsdialoog. Terug naar de basis en in gesprek over het gezamenlijke doel. Vervolgens heeft InterPactum een uitvoeringscontrole uitgevoerd bij de zorgaanbieder – een controle naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg, heeft de gemeente geadviseerd in het verbeteren van haar eigen processen en bood aan beide partijen de ondersteuning om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

Wilt u meer weten?

adres:
Bouriciusstraat 14
6814 CW Arnhem

T +316 53 29 83 21
M info@interpactum.nl