Een interview met Marieke Sanders over de leergang Ketenregie en hoe ze haar kennis, die ze heeft opgedaan tijdens deze opleiding, in de praktijk brengt bij opdrachtgevers.

Je hebt samen met Anneke Ros de leergang ketenregie gevolgd en met succes afgerond.

Ja, we hebben de leergang gevolgd aan de Erasmus Academie voor postacademisch onderwijs. Hij is bedoeld voor beleidsregisseurs en projectmanagers die werken bij overheden, in de non-profit sector of op het snijvlak van publiek en privaat. En dat snijvlak is natuurlijk precies waar we bij InterPactum mee werken. We hebben ons ingeschreven in de leergang om, meer nog dan we al doen, bewust en strategisch te kunnen interveniëren in ketens en netwerken. Het was erg leuk en interessant om dit samen te doen.


Klinkt goed, maar ook nog abstract. Leg eens uit?

Voor de leergang moesten we een eindopdracht maken. Die van mij ging over mijn droom: grenzeloos samenwerken vanuit een basisfilosofie ‘daar zijn wij samen van’ en ‘doen wat nodig is’. Áls we grenzeloos samenwerken, dan kunnen we échte oplossingen bieden voor de problemen van inwoners, wijken, de maatschappij. Want die problemen houden zich niet aan systemische grenzen en kaders. Daar zouden inwoners dus ook geen last van moeten hebben. Dat is ook de opdracht die de meeste gemeenten zichzelf tegenwoordig opleggen: cliënt centraal, van systeemwereld naar leefwereld. Kat in het bakkie zou je zeggen. Toch niet. “Daar zijn wij niet van” en “dat valt buiten de kaders” zijn een hardnekkig fenomeen. Ik vraag mij heel vaak af hoe het nu kan dat de praktijk zo weerbarstig is? Nou, dat heb ik dus beschreven in mijn eindopdracht.


Je zit nu op een opdracht bij de gemeente Arnhem. Gebruik je wat je geleerd hebt bij je opdracht?

Zeker weten. Bij de gemeente Arnhem ben ik bezig met het formuleren van een integrale aanpak verward gedrag op basis van het landelijke bouwstenenmodel. De wijkaanpak is hierbij belangrijk, tolerante wijken die steeds beter om kunnen gaan met (steeds meer) psychisch kwetsbare inwoners.

Ik maak een actieplan met de volgende 5 sporen:
– Tolerante wijken;
– Toekomstbestendige gemeentelijke zorg en veiligheidsstructuur;
– Aanpak van (woon)overlast door ‘verwarde’ inwoners (inclusief een escalatie nummer);
– Aansluiting acute niet acute zorg;
– Implementatie van de Wet verplichte GGZ (apart project).

En dat doe ik dus vanuit mijn basisfilosofie:
• ‘daar zijn wij samen van’ – het netwerk

Vanuit het perspectief van de inwoner, de wijk of de maatschappij is de prestatie van het netwerk belangrijker dan de prestaties van de individuele organisaties. Het heeft voor de oplossing van dit soort multi-problemen geen zin dat iedereen zijn best doet op zijn eigen eilandje. Het netwerk moet informatie, middelen, activiteiten en competenties delen of verbinden om een gezamenlijke outcome te bewerkstelligen die ze als afzonderlijke organisaties niet kunnen waarmaken.

• ‘doen wat nodig is’ – opgave gericht werken

Een vraagstuk in volle omvang willen zien is niet vanzelfsprekend. Wordt het complex dan hebben organisaties de neiging om de maatschappelijke opgave op te knippen in delen die weliswaar aansluiten op hun organisatiestructuur, maar te weinig recht doen aan de complexiteit, de integraliteit van de opgave. Juist in het totaal moet het kloppen. Het paradoxale is dat de systeemwereld een zekere veiligheid biedt: zolang je de regels volgt, kan niemand je aanspreken. Maar het biedt geen oplossingen voor de opgaven rondom verward gedrag.


Je schrijft in je eindopdracht dat de praktijk weerbarstig is. Wat doe jij daar aan?

Ja, landelijk gezien is de praktijk inderdaad weerbarstig. Dat is ook de reden dat ik de leergang ben gaan volgen. Om goed te weten hoe ik nog effectiever kan zijn in een netwerk. Hoe ik kan sturen op zo’n netwerk. Ik merk dat me dat prima afgaat, samenwerken in zo’n netwerk, afspraken maken o.b.v. gelijkwaardigheid, relatiemanagement, investeren in het netwerk voor een integrale opgave.


Draag je je kennis over binnen InterPactum?

Ja, ik geef een presentatie aan mijn collega’s over dit onderwerp en ik besteed er aandacht aan in ons teamoverleg. En ik zorg ook voor kennisoverdracht aan de JIP-ers, de ‘jongeren’ van InterPactum.


Kunnen de lezers van de nieuwsbrief contact met je opnemen als ze hier meer over willen weten?

Ja natuurlijk, graag zelfs. Lezers kunnen contact opnemen met:

Marieke Sanders Anneke Ros

Marieke@Interpactum.nl
06-25084601

Anneke@Interpactum.nl
 06-53212206