Hoe creëer je als gemeente meer representativiteit en diversiteit in het proces van burgerparticipatie? Om een antwoord te formuleren op deze vraag heeft InterPactum een onderzoek uitgezet bij de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Oude-IJsselstreek en Oost-Gelre.

Binnen burgerparticipatietrajecten zijn veelal de zogenoemde ‘usual suspects’ vertegenwoordigd. Deze groep participanten zijn zeker van belang, maar het is tevens waardevol om de ‘silent majority’ een stem te geven. Met name de meer kwetsbare burgers beschikken over veel ervaringskennis van hun fysieke leefomgeving die tot op heden onbenut blijft. Het betrekken van kwetsbare groepen en mensen die je anders niet hoort of ziet. Maar die, net als wij, graag prettig wonen in een fijne wijk die ons stimuleert om mee te doen in de samenleving is waardevol.

Aan de hand van vijf factoren kan een antwoord gevonden worden op de vraag waarom burgers wel of niet participeren. Deze vijf factoren zijn: of burgers kunnen participeren, willen participeren, in staat worden gesteld om te participeren, gevraagd worden om te participeren en of er naar ze geluisterd wordt als ze participeren. Uit de analyse blijkt dat gemeenten met name de werkwijze, opstelling, structuur en cultuur dienen te veranderen onder de aanstaande Omgevingswet om een representatiever en meer divers participatietraject te realiseren.

Tot slot blijft het eigenaardig dat er zoveel geschreven wordt over de ambities en teleurstellende ervaringen van de overheid, maar weinig over het perspectief van de burgers op burgerparticipatie. Waar klanttevredenheidsonderzoek de normaalste zaak van de wereld is, is onderzoek naar verwachtingen en ervaringen van burgers nog zeldzaam. InterPactum is op dit moment bezig om een instrument te ontwikkelen om de beleving van burgers in relatie tot burgerparticipatie in kaart te brengen. Met behulp hiervan kunnen gemeenten onder de aanstaande Omgevingswet meer maatwerk bieden en inspelen op de behoeften van burgers.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek of informatie over het meetinstrument? Neem dan contact op met Roy Liebrand.