Onder ‘IP Actueel’ nemen de Interpactianen (onze adviseurs) je mee in hun werkveld, gekoppeld aan de actualiteit.

InterPactum is een divers pluimage aan mensen. De InterPactiaan zit gespreid door het land en houdt zich bezig met verschillende dossiers bij uiteenlopende opdrachtgevers, merendeels in het publiek/sociaal domein.

Zo ook Sander. Sander krijgt energie van contractmanagement in het sociaal domein. Hij omschrijft deze dynamiek als “geen dag is hetzelfde” en is geïnteresseerd in ‘verweven problemen’ waarbij je samen met je partners tot oplossingen moet komen. Dat dit samenwerken meer vraagt dan alleen de regels naleven is deze week beschreven in SociaalWeb

Sander houdt zich momenteel voor gemeenten onder andere bezig met het dossier jeugdbescherming, waar het piept en kraakt: “eigenlijk willen we gisteren al oplossingen, waarbij er ook naar het Rijk wordt gekeken voor hervormingen.”

In de kamerbrief van 16 maart wordt er een uiteenzetting gegeven wat er de komende tijd allemaal gebeurd. Naast dat er extra subsidies beschikbaar worden gesteld om wat te doen aan de personeelstekorten, ziet Sander in onderstaand het belangrijkste voor de gemeentelijke contracten met de jeugdbeschermers:

Kamerbrief Jeugdzorg | Tweede Kamer der Staten-Generaal

In de afgelopen maanden is door Significant Public, in opdracht van de Minister voor Rechtsbescherming en in nauwe samenwerking met gemeenten, GI’s en Rijk gewerkt aan een Samenvattend Kwaliteitskader Jeugdbescherming en de daarop gebaseerde Prestatiebeschrijvingen Jeugdbescherming (hierna: kwaliteitskader en prestatiebeschrijvingen), dat onlangs is opgeleverd.

In het kwaliteitskader is voor het eerst een samenvattend overzicht gemaakt van de geldende normen en regels: klik hier voor het kwaliteitskader.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

In de prestatiebeschrijvingen staat uitgewerkt welke activiteiten en welk tijdsbeslag van jeugdbeschermers gemoeid is met de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, op basis van bestaande normen en regelgeving.

Link naar de prestatiebeschrijvingen

Het kwaliteitskader en de prestatiebeschrijvingen zijn bouwstenen voor contractonderhandelingen, om te komen tot afspraken over tarieven die voldoende dekking geven voor een reële workload, gegeven de geldende kwaliteitseisen. Voor de jeugdreclasseringsmaatregelen, die ook onderdeel zijn van de taken van de GI’s volgen medio 2023 vergelijkbare documenten.

Het kwaliteitskader en de prestatiebeschrijvingen zijn belangrijke bouwstenen bij de verkenning naar de mogelijkheid van een landelijk tarief. Rijk, gemeenten en GI’s werken de komende tijd de mogelijkheden en consequenties van een mogelijk landelijk tarief uit voor alle producten van de GI’s. Als onderdeel daarvan zal een onderzoek plaatsvinden naar de verschillende kostencomponenten van een mogelijk landelijk tarief. Ook wordt de optimale bekostigingsvorm voor jeugdbescherming en jeugdreclassering onderzocht, bijvoorbeeld variabel met het volume van kinderbeschermingsmaatregelen, een vast bedrag of een mix van beide. Deze onderzoeken zijn 1 juli gereed.

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp